ใครๆ ก็เป็นนักออกแบบนิทรรศการได้จริงหรือ Can anyone become exhibition designer?

diagram-exhibit des REV01-01

งานออกแบบพื้นที่สำหรับการบอกเล่าเรื่องราวนั้น ไม่มีการบัญญัติศัพท์ที่จะเรียกงานประเภทนี้อย่างชัดเจน ในภาษาอังกฤษเองก็ยังมีความหลากหลาย บ้างก็เรียก Spatial Communication บ้างก็เรียก Narrative Space อย่างไรก็ตามงานเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ อีเวนต์ หรือร้านค้าบางประเภท ลักษณะเด่นประการหนึ่งของงานประเภทนี้คือจำเป็นต้องใช้ทักษะรอบด้านหรืออาจกล่าวได้ว่ามีความเป็น Generalist (ฺBruckner. 2011) จึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบอันมีพื้นฐานหลากหลายได้เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรม นักออกแบบเรขศิลป์ (กราฟิกดีไซเนอร์) ศิลปิน และสถาปนิก แม้ว่าจะเข้ามาได้ง่าย แต่การที่จะประสบความสำเร็จในสายนี้กลับไม่ง่ายเลย ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาเป็นอย่างมากจึงจะผลิตงานออกแบบที่ตอบสนองทั้งกายภาพของพื้นที่ใข้สอย ความสวยงามและสื่อเนื้อหาที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างครบถ้วนชัดเจน (Velarde. 2001)

จากประสบการณ์ที่ทำงานในสายนี้มากว่า 10 ปี ผู้เขียนได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอในการทำงานอีกทั้งได้ค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วเรียบเรียงเป็นบทความดัานล่างนี้

ออกแบบนิทรรศการ rev 2015 10 16-fin

ลิงค์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol 3, No 1 (March-August 2016)

https://www.tci-thaijo.org/index.php/faa/article/view/63713

References:

Belarde, Giles. 2001. Designing Exhibitions: Museums, heritage, trade and world fairs. England: Ashgate Publishing.

Bruckner, Uwe. 2011. Scenography. Stuttgart: Atelier Bruckner Gmbh.

Save

Advertisements